Pod-ręcznik WŻCh-owicza

Spotkania w WŻCh

SPOTKANIA WE WSPÓLNOCIE ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO


Aby we wspólnocie mógł zachodzić proces formacji odpowiadający etapom Ćwiczeń Duchownych potrzeba spotkań specyficznych zarówno dla wspólnot podstawowych jak i lokalnych. Spotkania te mają swoją dynamikę oraz uwzględniają rozwój psychiczny, duchowy i społeczny człowieka. Można wyróżnić następujące rodzaje spotkań w WŻCh:

 • Dzielenie się doświadczeniem integracji życia z wiarą;
 • Rewizja życia wspólnoty;
 • Rozeznanie ?znaków czasu";
 • Rozeznanie zaangażowania apostolskiego indywidualnego i wspólnego;
 • Eucharystia (przynajmniej raz w miesiącu);
 • Sakrament i nabożeństwo pojednania (w okresie Adwentu i Wielkiego Postu);
 • Świętowanie.

Poniżej zostaną omówione trzy pierwsze z wymienionych rodzajów spotkań.

Wyzwania dla świeckiej wspólnoty prorockiej - fragmenty

Czy my, jako wspólnota, możemy żyć powołaniem profetycznym? Słowo generała skierowane do zgromadzenia było dla nas jako jednej Wspólnoty Światowej największym poruszeniem. I do tego wróciły wspólnoty krajowe na Zgromadzeniu Europejskim w maju tego roku (2009) w Alicante. Generał powiedział m.in.:

   ?Jakkolwiek zanalizujemy powody, sam proces i następstwa ostatnich zmian, [musimy przyznać], że z nową świadomością znajdujemy się dziś w nowej rzeczywistości.

Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że

   Bóg chce nas widzieć ?wspólnotą apostolską dzielącą misję w Kościele". Od tego też rozpoczęliśmy nasze rekolekcje. Ale ta misja, zgodnie z dobrą biblijną i kościelną tradycją, musi być misją profetyczną, przyjmowaną i przeprowadzaną w imię Boże, dzięki Jego prowadzeniu. Możemy zadać sobie teraz pytanie: ?Czy możemy żyć prawdziwe profetycznym powołaniem?" Nie tak dawno jeszcze bibliści i pisarze zajmujący się duchowością pytali w swoich książkach i artykułach: ?Gdzie są [dziś] Prorocy?" Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wspólnoty, tzn. czy wspólnota - podobnie jak [pewnego rodzaju] instytucja - może sobie pozwolić na profetyzm? Najprawdopodobniej odpowiedź znajdziemy tu, między nami, między Wami. Na jedno z głównych haseł tego Zgromadzenia wybraliście zdanie

Sugestywny fresk

sugestywnyfresk1

Czy Leunis był również twórcą maryjnego charakteru Sodalicji Mariańskich? Oto kilka faktów: spora cześć pierwszych grup ludzi świeckich zgromadzonych wokół jezuitów nie miała wyraźnego charakteru maryjnego. Oczywiście członkowie tych grup jako wierzący, ukształtowani w szkole Ćwiczeń Duchownych darzyli wielką miłością Naszą Panią, ale nie była Ona czczona szczególnym nabożeństwem jakie, charakteryzowało grupę Leunisa. Jest też prawdą, że jeszcze przed swoim wstąpieniem do Towarzystwa, Leunis był znany ze swej głębokiej miłości do Matki Bożej.

 

O pisaniu punktów uwag kilka

 

O pisaniu punktów uwag kilka

 

 1. Co mówi św. Ignacy i jemu współcześni o wprowadzeniu do modlitwy? (schemat: ĆD 46-49; 54; uwagi dotyczące sposobu postępowania: ĆD 2; Dyr. I nr 16; Dyr. III nr 5-6; Dyr. IV nr 15)

 

 1. Garść obserwacji praktycznych:

 1. Dobrze jest ożywić nasz kontakt z tekstem, do którego mamy przygotować wprowadzenie. W jaki sposób? ? korzystanie z innych przekładów, zwłaszcza z przekładu dosłownego; z komentarzy, które z jednej strony wzbogacają podkreślany przez Ignacego walor historyczny wprowadzenia, z drugiej natomiast obiektywizują jakoś naszą perspektywę spojrzenia na tekst, uwalniając nas od całego bagażu przedrozumień, wyrosłych m. in. z wcześniejszych jego odczytań, naszych przyzwyczajeń interpretacyjnych.